Skip to content
Social-in-Law

อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

มีเรื่องกันไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลท่าเดียวนะ

Social-in-Law เอพิโสดนี้ขอไปพูดคุยกับ เจฉันท์ทัต แสงไชย ที่ปรึกษากฎหมาย ด้านอนุญาโตตุลาการ เพื่อแนะนำบริการทางกฎหมายใหม่ (จริงๆ ก็ไม่ได้ใหม่มาก แต่คนไม่ค่อยรู้จัก) อย่างอนุญาโตตุลาการที่จะเป็นหนึ่งทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ให้ไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลเป็นปีๆ

#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney

ฟัง Social-in-Law ได้ที่..
More Episode