Skip to content
Social-in-Law

พระพุทธรูปอุลตร้า กฎหมายหมิ่นศาสนาจะว่ายังไง

เป็นข่าวดังมากไปเมื่อเดือนที่แล้ว กับภาพวาดศิลปะพระพุทธรูปสไตล์อุลตร้าแมน ซึ่งมีหลายฝ่ายออกมาให้ทัศนะในหลายแง่มุม ทั้งแง่มุมพุทธศาสนา แง่มุมคนที่ศรัทธา แง่มุมศิลปะ แง่มุมการเมือง แง่มุม คหสต. ฯลฯ

แล้วในแง่มุมกฎหมายล่ะ มองเรื่องนี้อย่างไร น้องศิลปินผู้วาดภาพนี้ควรกังวลเรื่องการฟ้องร้องไหม ในทางกฎหมาย

 

#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney

ฟัง Social-in-Law ได้ที่..
More Episode