Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

สงครามข่าวสาร สหรัฐอเมริกา x จีน ที่อาจผลักสงครามการค้าสู่ระยะต่อไป

โควิดยังไม่ทันซาไปดี แต่เค้าลางความวุ่นวายก็เริ่มมาอีกระลอกแล้ว กับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่เกิดจากการกล่าวหากันไปมาว่าอีกฝ่ายคือต้นเหตุของโรคระบาดในครั้งนี้

ฟังเอินกรุณพร เชษฐพยัคฆ์ จาก The MATTER กับโจ้นทธัญ แสงไชย จาก Salmon Podcast ถกเรื่องนี้ ว่าความตึงเครียดของโลกครั้งนี้จะนำพาไปสู่อนาคตแบบไหนกัน

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #COVID19 #USAChina

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode