Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

การคลายล็อกดาวน์จะเปลี่ยน New Abnormal ให้กลายเป็น New Normal

เร็วๆ นี้รัฐบาลจะเริ่มคลายความเข้มงวดของมาตรการล็อกดาวน์ลง ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยแน่นอนในทางพฤติกรรม ทั้งการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารและบริการ ที่ต้องเพิ่มระยะห่างและสุขอนามัยให้มากขึ้น

เหตุการณ์ 9/11 อาจเปลี่ยนนโยบายทางการบินและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการไปตลอดกาล แล้ว COVID-19 จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปกติ ให้กลายเป็นเรื่องปกติได้หรือไม่จากนี้ไป ไปฟังหวี พงศ์พิพัฒน์ ถกประเด็นนี้กับโจ้ นทธัญ กัน

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #NewNormal #NewAbnormal #WorkFromHome #SafeAtHome

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode