Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

Work from Anywhere และทักษะการทำงานใหม่ๆ ที่เราอาจได้เรียนรู้

ชีวิตการเรียนและการทำงานเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมมาได้เป็นเดือนแล้ว หวี พงศ์พิพัฒน์ จาก The MATTER และโจ้บองโก้ แห่ง Salmon Podcast มานั่งคุยกันว่า แล้วตอนนี้ทักษะใหม่ๆ อะไรที่มนุษย์ทำงานอย่างเราควรจะมี

การแบ่งเวลาทำงาน การใช้เทคโนโลยีหน้าใหม่ ฯลฯ ทักษะอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้กันใหม่บ้างในยุคนี้ หาคำตอบได้จาก Why It MATTER สัปดาห์นี้

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #NescafeColdBrew #Nescafe

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode