Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

Work from home, กักกันตัว เมื่อเศรษฐกิจโลกซวนเซจาก COVID-19

COVID-19 กลับมาสู่ Why It MATTER อีกครั้ง คราวนี้เอิน กรุณพร จาก The MATTER และโจ้ นทธัญ จาก Salmon Podcast ขอคุยกันเรื่องผลกระทบโดยตรงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่จะเปลี่ยนไปมากหลังจากนี้

การ Work from home และการปิดสถานที่ชุมนุมชนหลายแห่ง จะสร้างผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศอย่างไร ไปฟังกัน

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #COVID19 #Coronavirus #COVID

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode