Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

COVID-19 กับสถานการณ์ระบาดล่าสุดที่แสนสับสน

เป็นเดือนแห่งโคโรนาไวรัส หรือโรค COVID-19 จริงๆ หลังจากระบาดมาหลายเดือน ขณะนี้การใช้ชีวิตโดยมีความเสี่ยงจะติดโรคนี้สร้างความกังวลในจิตใจตลอดเวลา

แล้วสถานการณ์ล่าสุดของโรคนี้เป็นอย่างไร แล้วอะไรคือ Best Case และ Worst Case Scenario ที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ เอินกรุณพร เชษฐพยัคฆ์ จากทีม The MATTER โฮสต์คนใหม่ของรายการ Why It MATTER จะยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกัน

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode