Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

อาบอบนวด disruption เมื่อธุรกิจ sex ก็ต้องมุ่งสู่ 4.0

Why It MATTER ประจำสัปดาห์นี้ ธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER เลือกเรื่องการเกิดขึ้นของธุรกิจค้าประเวณีแบบ 4.0 ที่อาจสั่นสะเทือนไปถึงธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ของบ้านเราอย่างอาบอบนวด

ซึ่งก็น่าตั้งคำถามว่าเราควรกำกับดูแลธุรกิจเหล่านี้อย่างไร และทำอย่างไรให้เรานำมันขึ้นมาถกกันบนโต๊ะได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode