Skip to content
The Future Sight

VUCA โลกโกลาหลที่ทุกวงการต้องปรับตาม

VUCA คือคำย่อนิยามของโลกยุคใหม่ที่มีความผันผวนสูง ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ และนั่นคือโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่ในตอนนี้

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล นำเรื่อง VUCA มาเล่าให้ฟัง และเสนอแนะว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจที่ควรคำนึงถึงในโลกแบบนี้ควรเป็นอย่างไร

#SalmonPodcast #TheFutureSight #VUCA #กุลเชษฐ์มงคล

ฟัง The Future Sight ได้ที่..
More Episode