Skip to content
Untitled Case

Secret Organisation: องค์กรลับเบื้องหลังโลก

เชื่อกันไหมว่ามีคนชักใยอยู่เบื้องหลังโลกนี้?

Untitled Case อีพีนี้จะมาเจาะประเด็นทฤษฎีนี้กัน มีหลายความเชื่อมากๆ ที่เชื่อว่าโลกนี้สังคมนี้ มีองค์กรหรือกลุ่มคนที่คอยควบคุมให้เดินไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการ กลุ่มคนเหล่านั้นจะเป็นใคร ต้องลองฟังกันดู

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode