Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

ให้นิทานเล่มโปรดเป็นเพื่อนลูก

กว่าเด็กคนหนึ่งจะโตมาได้ เรื่องราวในนิทานที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังมันเป็นเหมือนเพื่อนที่จะติดตัวเขาไปจนโตเลยล่ะ

อีพีนี้นิดนกจะมาเล่าประสบการณ์ของเธอและ ณนญ ลูกสาววันสองขวบปลาย ที่มีนิทานอยู่ในชีวิตมาตั้งแต่แบเบาะ ว่านิทานให้อะไรบ้าง และการอ่านนิทานมันมีแบบแผนอะไรไหม ว่าเล่าแบบไหนควรไม่ควร และนิทานส่งผลต่อพัฒนาการลูกอย่างไร

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode