Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

พื้นที่ส่วนตัว? เมื่อการกักตัวทำพื้นที่ส่วนครอบครัวปะปนกัน

อยู่ด้วยกันมากขึ้นอาจจะไม่ได้เข้าใจกันมากขึ้น เพราะมนุษย์ล้วนมีพื้นที่ส่วนตัวกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ในความสัมพันธ์ครอบครัว

แต่การกักตัวทำให้เราต้องอยู่ด้วยกันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วทำยังไงกันล่ะ การอยู่ร่วมกันอันยาวนานถึงจะไม่ทรมานกันไปจนเกินจะทน

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode