Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

Working Mama เมื่อคุณแม่กลับไปทำงาน

เลี้ยงลูกครบกำหนดลา คุณแม่ก็ต้องกลับไปทำงาน

นิดนกอยากพูดถึงการลางานและการกลับไปทำงานในแง่มุมต่างๆ ว่ามัน heal จิตใจของคุณแม่ได้อย่างไร ดีลกับการต้องห่างลูกในระยะแรกๆ อย่างไร จัดการเวลาอย่างไร และเอาเข้าจริง การลาคลอดมันมีความเหมาะสมของระยะเวลาไหม

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode