Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

คุณแม่ ฮาวทูทิ้ง เมื่อของลูกมันเยอะ เราจะปล่อยออกยังไง

ภาพยนตร์ ฮาวทูทิ้ง ลาโรงไปแล้ว แต่สัมภาระของพ่อแม่ที่ต้องการคัมภีร์ฮาวทูทิ้งยังคงมีอยู่ตลอดปี

คุณแม่นิดนกจะมาแชร์วิธีการทิ้ง หรือแปลงทรัพย์สินเป็นเงิน ว่าข้าวของของลูกเนี่ย มันเอาไปทิ้งยังไงได้บ้างให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตผู้ปกครอง

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode