Skip to content
Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง

แจ๊ค ไรเดอร์ กับประสบการณ์แบคทีเรียกินเนื้อคนจากญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น แถมอาการป่วยแบบร้ายแรง เมื่อแมลงตัวเล็กๆ นำแบคทีเรียกินเนื้อที่ส่งผลให้แจ๊ค ไรเดอร์ ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างนาน กับค่ารักษาอีกหลักล้าน

ไปฟังที่มาที่ไป และประสบการณ์ในโรงพยาบาลว่าแบคทีเรียกินเนื้อคน มันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตและร่างกาย

#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต #แจ๊คไรเดอร์ #แบคทีเรียกินเนื้อคน

ฟัง Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง ได้ที่..
More Episode