Skip to content
กวน Thing English

Ready to Fly ศัพท์แสงสนามบิน

พอโควิดเริ่มซา หลายสายการบินเริ่มออกเดินทางกันได้แล้ว วันนี้เต้คริสจะพาไปฟังคำศัพท์ที่พบเจอได้ในสนามบิน ตั้งแต่หน้าสนามบินไปถึงหน้าเกต บนป้ายกระเป๋าไปถึงบนตั๋วเครื่องบิน

#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ฟัง กวน Thing English ได้ที่..
More Episode