Skip to content
Pro & Consult by Itim Parit

พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นใน 4 ขั้นตอน

เมื่อเด็กจบใหม่ ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีทักษะการทำงานที่ดีพอไหม? แล้วทำอย่างไรเมื่องาน Consult จำเป็นต้องเรียนรู้งานใหม่ๆ ที่ต้องการให้พนักงานพัฒนาทักษะตัวเองอยู่เสมอ 

เอพิโสดนี้ ไอติม พริษฐ์ จะมาพูดถึงการพัฒนาตัวเองที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน Consult พร้อมทั้งแชร์โมเดลการประเมินพนักงานและ 4 เทคนิคที่ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานให้เก่งมากขึ้น

#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #paritw

ฟัง Pro & Consult by Itim Parit ได้ที่..
More Episode