Skip to content
Pro & Consult by Itim Parit

ทำงานกับคนต่างเจนยังไง ไม่ให้แตกแยก

เมื่อความแตกต่างเรื่องอายุ เป็นอุปสรรคสร้างความขัดแย้งให้สังคมหรือองค์กร 

เพราะเด็กมักจะถูกมองว่ายังอ่อนประสบการณ์ ส่วนผู้ใหญ่ก็ถูกมองว่าหัวโบราณเกินไป แล้วจะทำอย่างไรให้คนต่างวัยต่างเจเนเรชันสามารถทำงานร่วมกันได้

Pro & Consult เอพิโสดนี้ ไอติมจะมาแชร์ 4 เทคนิคการทำงานร่วมกับคนต่างวัย พร้อมทั้งการใช้ภาษาที่ไม่ได้ตัดสินคนเพียงแค่อายุ 

#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #paritw

ฟัง Pro & Consult by Itim Parit ได้ที่..
More Episode