Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

How to ร่างรัฐธรรมนูญ

ต่อจากอีพีก่อนที่พูดเรื่องปัญหาของรัฐธรรมนูญปี 2560 ในอีพีที่ 2 ของ Pro & Constitution ไอติม พริษฐ์ ชวนผู้ฟังทุกคนมาคิดร่วมกันว่า รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งนี้ เราสามารถดีไซน์อย่างไรได้บ้าง

อะไรที่ต้องเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญบ้าง การเขียนหรือไม่เขียนสิ่งใด สร้างผลกระทบอย่างไรให้ประเทศ หรือการออกกฎหมายของประเทศหนึ่งได้บ้าง


#SalmonPodcast #Pro&Constitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode