Skip to content
The Future Sight

Geopolitics การเมืองเรื่องภูมิศาสตร์

การเมืองของโลกแบ่งฝั่งอีกครั้งในยุคนี้ ในอดีตเราล้วนเคยผ่านโลกการเมืองที่แบ่งเป็นฝักฝ่าย และในยุคนี้ก็เช่นกันที่มีการพูดถึงภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างฝั่งสหรัฐอเมริกา และฝั่งจีน

 

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแนวคิดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องทางพิกัดภูมิศาสตร์อีกด้วย อีพีนี้ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล จึงชวน ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย มาพูดคุยกันเรื่องการเมืองฝั่งอเมริกาที่อาจกระทบมาถึงประเทศจีนรวมถึงไทยอีกด้วย

 

#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล

ฟัง The Future Sight ได้ที่..
More Episode