Skip to content
Day 1

Flo แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่เริ่มต้นด้วยดีไซน์ลงท้ายด้วยธุรกิจ

จากเก้าอี้ที่มีจุดเริ่มต้นจากงานธีสิส กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคาเฟ่ต้องมี สู่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เตะตา โดยดีไซเนอร์ทายาทรุ่น 3 ของโรงงานเฟอร์นิเจอร์อายุกว่า 20 ปี อย่าง นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ 

 

ที่เริ่มต้นแบรนด์ Flo จากการอยากทำงานดีไซน์ที่ตนชอบ มาสู่การทำงานบริหารที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนพูดได้ว่าเรียนรู้จากการเรียนบริหารและการทำงานมากมาย

 

#SalmonPodcast #Day1Podcast #Day1 #นภษรศรีวิลาศ #น้องนอนในห้องลองเสื้อ #SalmonBooks #ContReading #FloFurniture

 

ฟัง Day 1 ได้ที่..
More Episode