Skip to content
กวน Thing English

Electrical Machine เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีภาษาอังกฤษ

สินค้าชนิดหนึ่งที่มีภาษาอังกฤษให้เราอ่านกันแน่ๆ คือสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละ ไม่ว่าจะชื่อ ฉลาก ใบคู่มือการใช้ ฯลฯ

 

อีพีนี้พี่คริสและพี่เต้ พาชาวกวน Thingฯ ไปเดินแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วฟังกันว่ามีศัพท์อะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสินค้าเหล่านี้

 

#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ฟัง กวน Thing English ได้ที่..
More Episode