Skip to content
The Future Sight

De-urbanization ปรากฏการณ์คนหนีเมือง

ก่อนหน้านี้คือยุคของเทรนด์ Urbanization ที่รวมศูนย์ความเจริญเข้ามาที่หัวเมืองใหญ่ และคนทุกสารทิศก็เข้ามาใช้ชีวิตกันในอาณาเขตนั้น

 

The Future Sight อีพีนี้ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล จะชวนเราไปรู้จักเทรนด์ De-urbanization ที่เกิดจากความไม่สะดวกสบายในความหนาแน่นของเมือง จนคนหลายกลุ่มเริ่มจะ ‘หนีเมือง’ ไปใช้ชีวิตในส่วนอื่นของประเทศและกระจายความเจริญไปพื้นที่อื่นบ้าง

 

#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล

ฟัง The Future Sight ได้ที่..
More Episode