Skip to content
Another Year Old บทเรียนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

AYO_TOM จักรกฤต โยมพยอม กับปีที่เลิกเป็น ‘ครูทอม’ และเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง

ถ้าถามเรา ก้าวใหญ่ของทอม จักรกฤต โยมพยอม ในปี 2019 นี้คือการตัดคำว่า “ครู” ออกไปจากสมญานาม เมื่อถามก็ได้รับคำตอบว่าไม่อยากติดภาพลักษณ์อยู่แค่การเป็นครูภาษาไทย นั่นจึงทำให้เขาเปลี่ยนชื่อในโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีคำว่า ครู ออกไป ให้เหลือแค่ ทอม เท่านั้น

 

อีกด้านหนึ่ง 2019 เป็นปีที่ทอมเริ่มเรียนรู้อะไรหลายอย่าง ตั้งแต่เริ่มไปเรียนปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงไปเรียนเขียนบทมาหมาดๆ ซึ่งก็เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานเขียนบทของทอมไปเลย

 

เกริ่นกันพอหอมปากหอมคอ จากนี้โจ้บองโก้และรายการ Another Year Old จะขอพูดคุย 3 ประเด็นที่ทอมได้เรียนรู้ในปี 2019 นี้กัน

 

#SalmonPodcast #AnotherYearOld #SurvivalTrip #ครูทอม #ทอมจักรกฤต

 

ฟัง Another Year Old บทเรียนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้ที่..
More Episode