Skip to content
Untitled Case

วิทยาศาสตร์และอนาคตของความเป็นมนุษย์ feat. ​​พัทน์ ภัทรนุธาพร

จากความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี และแนวคิดเรื่องอนาคต ยชญ์ธัญจึงชวนพีพี-พัทน์ ภัทรนุธาพร ที่กำลังเรียนอยู่ที่ MIT Media Lab เมซซาชูเซตต์ สหรัฐอเมริกา ในฐานะ ‘Experiment’ (ในอีพีเขานิยามตัวเองว่าอย่างนั้น) ที่ทำการทดลองทุกรูปแบบเท่าที่จะคิดสรรค์ได้ ในมหาวิทยาลัยที่เรียกได้ว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ไปพูดคุยเรื่องชีวิตใน MIT, อนาคตที่กำลังเกิดขึ้นและจะเป็นไป, นิยามของความเป็นมนุษย์ใหม่, เทคโนโลยีและทางที่มันมุ่งหน้าไป และอีกหลายเรื่องใน Untitled Case Grey Area เอพิโสดนี้

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

 

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode