Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

การเล่น ของเล่น กับมุมมองเรื่องเพศของเจ้าเด็กที่เปลี่ยนไป

ถึงเวลาแล้วหรือเปล่า? ที่การเล่นและของเล่นลูกจะไม่หยุดอยู่แค่สิ่งนี้เป็นของเพศชายหรือเพศหญิง เพราะโลกแห่งแบรนด์ของเล่นยักษ์ใหญ่ตอนนี้ เริ่มถอนสิ่งนี้ออกไปจากกล่องของเล่นแล้ว

นิดนกเลยชวนสำรวจและตกตะกอนว่า ทั้งเรื่องการเล่นและของเล่น ควรเป็นของทุกเพศทุกวัย แถมสิ่งที่ทลายกรอบตรงนี้ คือการได้มาซึ่งมุมมองเรื่องเพศของเด็กที่ต่างไปจากเดิม และที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ ทักษะหรือทัศนคติที่เสริมเข้ามาจากการเล่นของอีกฝั่งหนึ่ง


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode