Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

ไวไฟร้านกาแฟ กับอิสรภาพทางความคิดเห็นของเรา

Why It MATTER กับหวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ และโจ้-นทธัญ แสงไชย สัปดาห์นี้มาคุยประเด็นร้อนเมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ส่งสัญญาณว่าร้านกาแฟที่ปล่อยไวไฟฟรีให้ลูกค้าใช้งาน ต้องเก็บสิ่งที่เรียกว่า log file ไว้ เพื่อรัฐบาลสามารถเรียกตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตได้

ข่าวนี้ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนอย่างเราอย่างไร ไปฟังกัน

 

#SalmonPodcast #WhyItMATTER #TheMATTER

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode