Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

14 ตุลาฯ หวนมาอีกครั้ง กับประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากให้ซ้ำเดิม

ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ กับการชุมนุมของกลุ่ม ‘คณะราษฎร 2563’ ที่โจ้ – นทธัญ Station Director ของ Salmon Podcast และหวี – พงศ์พิพัฒน์ บรรณาธิการอาวุโส The MATTER อยากชวนมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์

 

การพูดถึงอดีตคือการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงปัจจุบันฉันใด เหตุการณ์การปะทะกันทางแนวคิดในประเทศไทยก็ฉันนั้น เราสามารถเรียนรู้อะไรจากอดีตที่ผ่านมาได้บ้าง เพื่อให้อนาคตที่มุ่งไป ต่างออกไปจากอดีตและปัจจุบัน ฟังเรื่องราวการชุมนุมครั้งนั้น และครั้งนี้ได้ ใน Why It MATTERs เอพิโสดนี้

 

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode