Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

แง้มดู 7 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ กับผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทย

ก่อนจะไปสู่ส่วนต่อไปของการวิพากษ์รัฐธรรมนูญปี 2560 ไอติม พริษฐ์ ชวนทุกคนพักเบรกมาดูรายละเอียดของ 7 ร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอเป็นญัตติเข้าประชุมสภา ว่ามีรายละเอียดอย่างไร และจะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไทยไปอย่างไรบ้าง


#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode