Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

“สุขที่ได้ฟังและมองเขาอย่างผู้ใหญ่” Feat. คุณพ่อต้อง-กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

ต้อนรับเดือนธันวาคมในแคมเปญ Daddy is Happy, Daddy is Happy. กับคุณพ่อคนแรก “คุณพ่อต้อง-กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร” ที่จะมาขอเล่ามุมความสุขระหว่างคุณพ่อและคุณลูกทั้งสอง “น้องพอดี-น้องพอใจ”

ทั้งมุมน่ารักๆ และความขี้เล่นของเจ้าเด็ก รวมถึงความสุขในการเลี้ยงดูลูก ที่คุณพ่อนักธุรกิจคนนี้เชื่อว่า เด็กคนหนึ่งไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้น แต่เด็กคือผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราควรรับฟัง และเรียนรู้ทัศนคติของพวกเขาไปพร้อมๆ กัน


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #DaddyisHappy #ต้องกวีวุฒิ #แปดบรรทัดครึ่ง

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode