Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

สิทธิพิเศษทางสังคม ที่อาจเป็นทั้งของขวัญและคำสาป

ช่วงนี้มีข่าวที่เกี่ยวเนื่องความความ Privilege หรือความมีสิทธิพิเศษเหนือระดับกันอยู่เนืองๆ ทั้งในแง่มุมที่ทำให้เกิดมาตรการแบบสองมาตรฐาน หรือแง่มุมที่เรียกร้องให้เหล่าคนที่มีชื่อเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นทางสังคม และนั่นก็เป็นที่มาของประเด็นในเอพิโสดนี้

 

ใบเตย – วริษฐา แซ่เจีย Content Writer ของ The MATTER ชวนโจ้ – นทธัญ แสงไชย คุยถึงสิทธิพิเศษเหล่านี้และการใช้มันเพื่อประโยชน์ที่มากไปกว่าเรื่องของเรา

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs 

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode