Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

พรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญไทย ไอติม-พริษฐ์ และรายการ Pro & Constitution จึงอยากชวนมาฟังวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา

แต่จะมีอะไรดีไปกว่าฟังผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟัง ไอติมจึงเชิญ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเล่าความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่สมัย พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน ให้ผู้ฟังเข้าใจที่มาที่ไปของกฎหมายสูงสุดของประเทศเรากันมากขึ้น


#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode