Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ บรรยง พงษ์พานิช

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เป็นกฎหมายที่กำเนิดขึ้นในยุครัฐบาล คสช. มีเป้าหมายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยไปในอนาคตอีก 20 ปี แต่คำถามก็คือสิ่งนี้ควรมีเป็นหลักเป็นฐานในระดับตราเป็นกฎหมายเลยหรือ?

ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ เชิญคุณบรรยง พงษ์พานิช นักการเงินผู้มากประสบการณ์ และอดีตหนึ่งในผู้ที่เคยเข้าไปร่วมงานกับรัฐบาลยุค คสช. มาเพื่อวิพากษ์ยุทธศาสตร์ชาติอย่างตรงไปตรงมา ว่าสิ่งนี้จำเป็นแค่ไหนกับสังคมไทย


#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode