Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

วิพากษ์องค์กรอิสระ กับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แห่ง iLaw

อีกหนึ่งหน่วยการเมืองตามอำนาจของรัฐธรรมนูญคือ องค์กรอิสระ ที่มีบทบาทอย่างมากทั้งในทางการบริหารประเทศและเกมการเมือง

คราวนี้ ไอติม พริษฐ์ เชิญอีกหนึ่งนักเคลื่อนไหวที่มีบทบาททางสังคมและด้านกฎหมายมหาชนอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ เป๋า-ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการแห่ง iLaw มาวิพากษ์การทำงานและบทบาททางการเมืองขององค์กรอิสระที่ได้รับอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญไทย ว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา


#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode