Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

รัฐสภาแบบไทยๆ ความวิปริตเกินไปของวุฒิสภา

จากตัวหนังสือในกระดาษที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ มาสู่ความเป็นจริง ที่กฎเกณฑ์ต่างๆ ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ถูกนำมาใช้ในรัฐสภาจริง

ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ ชวนคุยถึงระบบรัฐสภาคู่แบบไทยๆ หลังรัฐธรรมนูญปี 2560 ทำให้อำนาจของวุฒิสภาเพิ่มขึ้นจนถึงจุดวิปริต ทำให้ความสมดุลที่คาดหมายว่าระบบสภาคู่จะสร้างได้ กลายเป็นความไม่สมดุลจนเกิดปัญหาแทน


#SalmonPodcast #Pro&Constitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode