Skip to content
โรคภัยใคร่รู้

รักษามะเร็งแบบไม่ต้องเซ็งกับคีโมและฉายแสง

จากอีพีที่แล้ว เราคุยกันเรื่องการรักษามะเร็งยุคแรกเริ่มมาแล้ว ว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติและโรคมะเร็งเป็นอย่างไร

คราวนี้เอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ และ ผศ.ดร.นพ. กิติพงศ์ สุนทราภา มาพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ที่ไม่ใช่ทั้งคีโมและฉายแสง


#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

ฟัง โรคภัยใคร่รู้ ได้ที่..
More Episode