Skip to content
โรคภัยใคร่รู้

มะเร็งตับ โรคร้ายที่พัฒนาจากโรคตับ feat. รศ.นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร

เราเคยพูดเรื่องอาการตับแข็งกันไปแล้ว คราวนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งอาการของตับกันบ้าง อย่างมะเร็งตับ ที่โฟกัสไปที่มะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อของตับโดยตรง

ไปฟังสาเหตุการเกิดมะเร็งตับ ความเสี่ยง การดูแลอาการ อาหารการกิน รวมถึงเทคโนโลยีในการรักษาใหม่ๆ จาก รศ.นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

ฟัง โรคภัยใคร่รู้ ได้ที่..
More Episode