Skip to content
I’m ทราย, Thank You

พี่ทรายอ่านหนังสืออะไรมา และเลือกอ่านยังไงคะ?

ทราย เจริญปุระเป็นหนึ่งในดาราที่ใครก็รู้ว่าเธอเป็นหนอนหนังสือมากๆ และทรายเองก็ไม่เคยปิดบังว่าหนังสือเป็นเพื่อนที่แสนดีของเธอตั้งแต่วัยเด็ก

คำถามสัปดาห์นี้มาพูดคุยกันว่าหนังสืออะไรที่ก่อร่างสร้างความคิดและความเป็นทรายขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ และถ้าทรายจะเลือกอ่านหนังสือสักเล่ม เธอจะเลือกจากอะไรกัน

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ #หนังสือ #bookworm

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode