Skip to content
I’m ทราย, Thank You

พี่ทรายออกจาก “อารมณ์เหนื่อย” ยังไงครับ

เมื่อ Station Director เราสงสัย มีหรือที่ทรายจะไม่ตอบ เพราะในช่วงเวลาที่ทรายพักไป 1 เดือน ทรายแอคทีฟตลอดเวลา จะเรียกว่า “พัก” ก็ไม่ได้ แล้วทรายเองพักผ่อนหรือออกจากความเหนื่อยตรงนั้นอย่างไร

ทรายพูดคุยถึงหลายวิธีออกจากอารมณ์เหนื่อยของตัวเอง มีตั้งแต่นั่งร้องไห้ ปั่น Ellliptical เปิด Netflix ดูหนังผีที่ชอบ อยู่กับมะโม่ ไปจนถึงอ่านหนังสือเก่าซ้ำอีกรอบ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ทำให้ทรายรู้ว่า ตัวเองชอบชาร์จพลังด้วยการทำกิจกรรมในบ้านมากกว่าออกไปข้างนอกแบบมากๆ เลย

 

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode