Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

หลากวิธีกระเตงลูกสัญจรเดินทางไปมาในเมืองสำหรับคุณแม่

ในอีพีที่ 1 นิดนกเล่าถึงการเดินทางสัญจรในช่วงท้องไปแล้ว แล้วถ้าลูกคลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วล่ะ เราต้องเดินทางกันยังไง ต้องวางแผนกันรอบคอบแค่ไหน

อีพีนี้คือคำตอบ ไปฟังกันเลยจ้า

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode